คำถามที่พบบ่อย
Frequently Asked Questions
มาอบรมแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้านหรือไม่
แน่นอน คุณจะได้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่คุณทำกลับบ้านด้วย ยกเว้นหลักสูตรเครื่องดื่ม ไอศกรีม หรืออาหารบางหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมอาจจะรับประทานในห้อง และไม่สะดวกในการนำกลับ แต่โดยส่วนใหญ่เราจะพยายามจัดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารให้คุณนำกลับบ้านได้
ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในเนื้อหาย่อยนั้น จะมีการสอนปฏิบัติทุกตัวหรือไม่
แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้จะเป็นการสอนและให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริงทุกตัว ไม่ใช่ลักษณะการแจกเอกสารสูตรให้ไปทำเองที่บ้าน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวแถม ซึ่งจะเป็นสักษณะการสาธิตในกรณีที่เวลาไม่เพียงพอ จะมีกำกับไว้ในเนื้อหาย่อยเพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบล่วงหน้าว่าจะเป็นการสาธิตเท่านั้น ในส่วนของหลักสูตรอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่จะเป็นการปฏิบัติกึ่งสาธิต เพราะมีเมนูที่จะต้องเรียนรู้เป็นจำนวนค่อนข้างมาก และผู้เข้าอบรมบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมในการปฏิบัติเดี่ยวในครั้งแรก
จะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่สอนมีคุณภาพดีหรือไม่
การอบรมของเราจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ (know-how) รวมทั้งเคล็ดลับต่างๆ สูตรและตำรับที่ให้อาจจะไม่ใช่สูตรตายตัว คุณสามารถนำไปประยุกต์ได้ อย่างไรก็ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำในวันอบรมอาจขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เข้าอบรม หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น วิทยากรจะช่วยแก้ปัญหาและแนะแนวทางการพัฒนาให้ ทั้งนี้ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ยังขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละท่านด้วย
ลูกค้าเก่าจะได้ส่วนลดพิเศษหรือไม่
เรามีส่วนลดเป็นปกติสำหรับทุกท่านอยู่แล้ว กรณีสมัครล่วงหน้า 7 วัน หรือกรณีสมัครพร้อมกันเป็นคู่ ขณะนี้เรายังไม่มีนโยบายให้ส่วนลดกับลูกค้าเก่าทุกๆ คนเนื่องจากในวันอบรมท่านสามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้ เรามิได้จำกัดสิทธิ์ว่าจะต้องเป็นชื่อลูกค้าท่านนั้นเท่านั้น
แต่ละคลาสรับผู้เข้าอบรมมากน้อยแค่ไหน
โดยส่วนใหญ่ แต่ละคลาสจะรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อให้วิทยากรสามารถดูแลคุณได้อย่างใกล้ชิด และสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและเป็นกันเอง สามารถสอบถามวิทยากรเพื่อให้ได้ความรู้ตามที่คุณต้องการ หรือการพัฒนาสูตรให้เหมาะกับธุรกิจที่คุณมีอยู่
แต่ละหลักสูตรจะได้ปฏิบัติต่อคนหรือไม่
สำหรับหลักสูตรงานฝีมือ ผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติต่อคนต่อชิ้น เพื่อให้ได้เรียนรู้และสัมผัสทุกขั้นตอนด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามสำหรับหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตรการผลิตเครื่องสำอาง ท่านจะได้ปฏิบัติเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 4-5 คน เพื่อจะได้ช่วยกันปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน ในเวลาและอุณหภูมิที่พอเหมาะ สำหรับหลักสูตรอาหารท่านจะได้ดูการสาธิตอย่างใกล้ชิดและร่วมปฏิบัติไปด้วยกัน เนื่องจากมีขั้นตอนมากมายและบางท่านอาจไม่มีความชำนาญมากพอที่จะปฏิบัติเองทั้งหมด
เรียนแล้ว กลับไปจะสามารถทำได้หรือไม่
ในการเรียนการสอนของสถาบันฯ จะเน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทางสถาบันฯ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ในบางหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรเครื่องสำอางจะจัดให้ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม เนื่องจากผู้อบรมส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานการผลิต จึงต้องช่วยกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอนและทันเวลา นอกจากนั้นหากผู้อบรมกลับไปแล้วมีปัญหาในการปฏิบัติผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามวิทยากรในภายหลังได้ แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้สอบถามวิทยากรกรณีจำเป็นและเฉพาะเนื้อหาและปัญหาของหลักสูตรที่อบรมไปแล้วเท่านั้น และเพื่อความเหมาะสม สถาบันฯ ขอให้ผู้เข้าอบรมสอบถามในห้องเรียนหรือในช่วงที่เปิดให้มีการสอบถามเท่านั้น เพื่อจะได้ให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ ได้รับฟังด้วย
ในการมาอบรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
คุณไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์อะไรติดตัวมาด้วยเลย เพราะเราจะเตรียมเอกสาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน (ในหลักสูตรเต็มวัน) และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้ทั้งหมด คุณเพียงแต่เตรียมหลักฐานการโอนเงินและมาก่อนเวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อลงทะเบียนและเตรียมเข้าอบรมเท่านั้น
ทำไมไม่รับสมัครกรณีชำระหน้างาน
การชำระเงินที่หน้างานในวันอบรม มีความไม่สะดวกหลายประการในการจัดงาน เพราะสถาบันฯ อาจจะต้องจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมในเวลากระชั้นชิด การแจ้งขอชำระเงินหน้างานมิได้การันตีว่าผู้สมัครจะมาเข้าอบรมจริง จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดงานหลายประการ
ไม่แน่ใจว่าจะว่างในวันดังกล่าวหรือไม่ จะขอชำระที่หน้างานได้หรือไม่
การขอชำระที่หน้างาน ผู้เข้าอบรมควรจะแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่างหน้า เพื่อตรวจสอบว่ายังมีที่เหลืออยู่หรือไม่ ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะไม่สามารถการันตีที่ไว้ให้ท่านได้ เนื่องจากอาจจะมีผู้สมัครท่านอื่นๆ โอนเงินค่าสมัครเข้ามาก่อน และทำให้หลักสูตรนั้นเต็ม ทั้งนี้หากสามารถจัดที่ให้ท่านได้ในวันดังกล่าว ที่ของท่านอาจเป็นที่เสริม เนื่องจากบางครั้งได้จัดโต๊ะไว้เพียงพอกับจำนวนผู้อบรมที่โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว
ถ้าสมัครแล้วไม่สามารถมาเรียนได้จะขอเปลี่ยนหลักสูตร หรือขอเงินคืนได้หรือไม่
เมื่อคุณสมัครหลักสูตรที่เรียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทางสถาบันฯ จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ไว้ตามจำนวนคน ซึ่งหมายถึงได้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้วแม้ท่านจะไม่มาอบรม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลให้จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดได้ ทำให้ต้องยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้นๆ อย่างกะทันหัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ ทั้งหมด
ทำไมต้องสมัครล่วงหน้า 5 วันก่อนอบรม
การอบรมของทางสถาบันฯ เน้นการปฏิบัติ ฉะนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ตามจำนวนผู้เรียน อีกทั้งบางหลักสูตรต้องใช้สถานที่ของโรงแรมซึ่งต้องมีการจองและยืนยันจำนวนผู้เข้าอบรมล่วงหน้า การทราบจำนวนผู้เข้าอบรมล่วงหน้าจะสามารถทำให้เราจัดเตรียมการอบรมได้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วย
มีสถาบันจัดอบรมอยู่หลายที่ ทำไมต้องเลือกเรียนที่เอชานซ์
1.1 สถาบันเอชานซ์ จัดอบรมมากว่า 10 ปี เรามีประสบการณ์จัดอบรมหลักสูตรหลากหลายมากถึง 200 หลักสูตร เรามีประสบการณ์การจัดอบรมแบบ Workshop ที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติจริง ผู้เรียนจึงสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์แบบหรือสูตรเพื่อให้เกิดความแตกต่างได้ 1.2 ทางสถาบันฯ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการจัดอบรม วิทยากรของเราจะให้ความรู้อย่างเปิดเผย พร้อมแนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์หลากหลายที่ ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสินค้าคุณภาพดี และราคาเหมาะสม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยตัวเอง ทางสถาบันฯ มิได้มีผลประโยชน์จากการแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น 1.3 เราได้คัดเลือกวิทยากรในหลากหลายสาขาที่มีความรู้และความชำนาญจริงในสาขานั้นๆ ปัจจุบันเรามีวิทยากรมากกว่า 20 ท่าน เราเน้นทั้งคุณภาพของเนื้อหา วิธีการสอน และบรรยากาศในการเรียน คุณจึงสามารถมั่นใจในความคุ้มค่าของเงินค่าลงทะเบียน 1.4 สถาบันเอชานซ์ได้พัฒนาและสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ท่านสามารถได้เรียนรู้การผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัย หรือที่ยังใหม่ในท้องตลาด โดยเฉลี่ยแล้วเราจะมีหลักสูตรใหม่ทุกๆ 2 เดือน ในส่วนของหลักสูตรเก่า เราจะมีปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรายการ หรือเปิดหลักสูตรที่ 2 หรือ 3 เพิ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกมากขึ้นหรือเรียนต่อเนื่องเพื่อให้รู้ลึกและรู้จริง 1.5 เนื่องจากสถาบันฯ มีหลักสูตรมากมาย เราจึงจัดโปรแกรมส่วนลด ให้คุณที่ต้องการเรียนหลายหลักสูตรได้รับส่วนลดพิเศษ คุณจึงสามารถเรียนต่อเนื่องในราคาที่คุ้มค่า
ขอให้มีความสุขในการอบรมค่ะ
ประชาสัมพันธ์
Information

ติดต่อเรา
Contact Us


โทร. , มือถือ
โทรสาร
Email Address :